Till början
  Vad innebär detta talko?
  Undersök ditt eget humör
  Artiklar om depression
 » Europeiskt samarbete kring
     kampen mot depression
  Kontaktuppgifter
  Var finns hjälpen?
  Läsesal
  Länkar
  Lyssna på radiokampanjen

  Aktuellt
  Gästbok

  Syd-Österbotten svd
  Vasa sjukvårdsdistrikt

  PÅ SVENSKA SUOMEKSI

 

 

Europeiska sammanslutningen mot depression
(EAAD European Alliance Against Depression)


Sexton länder i Europa
 har förenat sina krafter i kampen mot depression. Vid genomförandet av regionala och nationella depressionsprojekt kan dessa länder dra nytta av varandras projekt, erfarenheter samt utgå ifrån gemensamt material vid informationsspridningen. Avsikten är att samla ihop olika rutiner och arbetssätt som fungerar bäst vid depressionsidentifikation samt vid god vård och rehabilitering av depression. Det här europeiska samarbetet avlägsnar också onödiga överlappningar inom det utvecklingsarbete som var och en ägnar sig åt med syfte att övervinna depression. EAAD möjliggör ett fritt utbyte av information som betjänar alla deltagande länder.  

EAAD:s verksamhet inleddes i början av år 2004. Det österbottniska depressionstalkot gick med i EAAD:s verksamhet vid slutet av år 2004. EAAD:s verksamhet administreras från psykiatriska kliniken vid Münchens universitet. Europeiska kommissionen finansiererar projektet. EAAD:s verksamhet omfattar även utvärdering som baserar sig på bevis; resultatet för varje deltagande nations verksamhet utvärderas 2 gånger per år vid gemensamma möten samt genom vetenskapliga undersökningar. Aktörerna inom EAAD kan i enlighet med principen om full insyn följa med framskridandet för de nationella projekten via interna internetsidor. 

Utgångspunkten för EAAD:s verksamhet har varit ett depressionsprojekt som genomförts inom Nürnbergområdet. Detta projekt var en del av tyska nätverkssamarbetet mot depression och självdestruktivitet. I Nürnberg genomfördes ett program med fyra nivåer, vars resultat ledde till att  det självdestruktiva beteendet minskade med en femtedel. Detta resultat var så uppmuntrande att det inom vida kretsar ansågs ytterst önskvärt  att utvidga verksamheten till att omfatta övriga europeiska länder. I Tyskland pågår i dagens läge depressionsprojekt inom 40 regioner. 

Inom den europeiska sammanslutningen mot depression arbetar man samtidigt med fyra olika tyngdpunkter. Det österbottniska depressionstalkot-projektet baserar sig på den europeiska modellen, men det finska hälsovårdssystemets särdrag tas i beaktande.  Arbetet mot depression på  Vasa och  Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikts område är uppbyggt enligt följande: 

  1. Allmänläkarmottagningarna befinner sig i nyckelställning vid identifieringen av depression. Därför anordnas på primärhälsovårdsnivån skolning både för läkare och för övrig personal i depressionsidentifikation och depressionsbehandling. Vid skolningstillfällena går man igenom både vårdrekommendationerna för depression samt kriterier för  ej-akut depressionsvård. Till detta första tyngdpunktsområde hör även undersökning av hur samarbetet mellan hälsocentraler, -stationer, arbetshälsovård och specialsjukvård fungerar. Utvecklingsarbete inom detta centrala gränssnitt har redan inletts.
  2. På medborgarkampanjnivån ges offentlighet åt depressionens mångfasetterade karaktär och åt behandlingens stora betydelse. Detta sker bl.a. genom affischer, informationsbroschyrer och tidningsartiklar. Väsentligt att beakta är  även att var och en själv kan i samarbete med sina närstående bidra till en bättre mental hälsa.  Syftet med medborgarkampanjen är att öka medborgarnas förmåga att läsa av sin mentala hälsa samt att informera om att depression mycket väl går att behandla och ju tidigare hjälpen söks, desto större framgång har behandlingen.
  3. De kommunala aktörernas omfattning inom mellanmänskliga relationer är naturligtvis mycket mera  vidsträckt än bara yrkesverksamma inom hälsovårdsväsendet. I skolor, församlingar, hemservice, inom sociala sektorn, polisväsendet och åldringsvården fungerar många arbetstagare som möter depressionens mångfasetterade fenomen. För dem har planerats ett skolningspaket med vars hjälp kunskaperna kring depression och förmågan att läsa av mental hälsa sprids till en vidare krets också utanför hälsovårdssektorn.  Viktigt är att uppmärksamma även patient- och anhörigföreningar, vars värdefulla insatser för att befrämja mental hälsa är en central resurs som redan i dagens läge finns att tillgå.
  4. Alla preventiva åtgärder har en stor betydelse när det gäller att förebygga och behandla sjukdomstillstånd. Så är även fallet vid depression. I samarbete med de europeiska kompanjonerna siktar det österbottniska depressionstalkot mot att personer med hög depressionsrisk systematiskt ska uppmärksammas och hjälpas inom hela hälsovårdssystemet. Redan i detta skede har från hälsovårdsfältet inkommit viktiga idéer för depressionstalkot med vars hjälp verksamheten kring riskgrupperna har kommit igång. Följaktligen har depressionstalkots motto också blivit ” från barnsben till åldring”.

 

Länder som deltar i EAAD:s verksamhet. Mera informtaion finns på EAAD:s hemsida www.eaad.net.